Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας

Δήμου
Σερρών
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
του μουσείου

Συνεργαζόμενοι Φορείς στα εκπαιδευτικά προγράμματα :
Με την αιγίδα :